51st annual STC symposium – Ottawa, Ontario

51st annual STC symposium – Ottawa, Ontario